Otázky související s veřejnou podporou

Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, není-li stanoveno jinak. V rámci posuzování veřejné podpory se často objevují otázky související s aplikací zahraničního práva, které jsou pro posouzení, zda se jedná o veřejnou podporu, klíčové. Je tomu tak zejména při posuzování znaku ovlivněný obchodu mezi členskými státy či při posuzování charakteru zahraničního podniku při státem podporovaných projektech mezinárodní spolupráce.

Napište nám